2021 අප්‍රේල්

ලොව පුරා ප.ව. 7ට

ගාස්තු රහිත මාර්ගගත ඉසව්ව

Ukranian

ASL

ARABIC

English

French

portuguese (africa)

swahili

bahasa

malayalam

nepali

oriya

Punjabi

Sinhala

Tamil

Telegu

Thai

Urdu

Filipino

Portuguese (Brazil)

Danish

Dutch

Farsi (persian)

Finnish

German

Haitian Creole

Hungarian

Japanese

Korean

Chinese mandarin

Norwegian

Polish

Swedish

Turkish

මහ සිකුරාදා ලෝක ව්‍යාප්ත විකාශනයට 2021 අප්‍රේල් 21 දින අප සමග එක් වන්න!

ලොව පුරා දිගින් දිගටම ඉතා කනගාටුදායක පුවත් වාර්තා වේ. ලෝකයේ ජාතීන් බලාපොරොත්තුව, සාමය, ස්ථායීතාව, එක් වීම, සතුටුදායක ආරංචි අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටිති.

දැන් අපට එය ලැබී තිබේ.

2021 මහ සිකුරාදා

අවසානයේ... සුබ ආරංචියක්.

මහ සිකුරාදා යනු පරිත්‍යාගශීලී පුද්ගලයන්, පදනම් හා සංවිධාන මගින් යථාර්ථයක් බවට පත් කළ නිදහස් ගෝලීය විකාශනයකි. මහ සිකුරාදා මෙහෙවර හා පණිවුඩයට සහාය වන්න.

PULSE ගැන

නික් හෝල් ප්‍රධානීත්වය දරන Pulse මගින් ජේසුස් වහන්සේ පිළිබඳ බලාපොරොත්තුව ඊළඟ පරම්පරාව වෙත රැගෙන යාම අරමුණු කරයි - එය සජීවී ඉසව් හෝ සජීවී ප්‍රවාහ, දේශීය පුනර්ජීවන රැස්වීම්, නායකයන් ඇති කිරීම හෝ ඩිජිටල් සම්පත් තැනීම හෝ කුමක් ඔස්සේ වුව ද- අපි ජේසුස් වහන්සේ පිළිබඳ පණිවුඩය ගෙන යාමට සිටින්නෙමු.

Whatsapp ඔස්සේ නොමිලේ ලියාපදිංචි වන්න

සමාජ මාධ්‍ය මත බෙදා ගන්න

සමාජ මාධ්‍ය මත, ඔබේ දුරකථනයේ පසුබිම ලෙස හා ලෝකයා සමග මහ සිකුරාදා සහ සුබ ආරංචිය පිළිබඳ පණිවුඩය පතුරුවන්න.

මහ සිකුරාදා 2021 එකතුව මිල දී ගන්න

අපගේ සුවිශේෂී ඇඟලුම් ඔස්සේ ජේසුස් වහන්සේගේ සුබ ආරංචිය නියෝජනය කරන්න.
මේ 2021 නිල එකතුව බැවින් තොග අවසන් වීමට මත්තෙන් මිල දී ගන්න!

HOST A WORLDWIDE BROADCAST

Enhance your experience by hosting the Good Friday broadcast in your home. You will be equipped with resources focused on engagement with the program and the people in your home. Don’t miss out on the opportunity to share the good news of Jesus with people in your life!

For US numbers, please use a 1 as the first digit