ஏப்ரல் 2, 2021

சர்வதேச நேரம் மாலை 7.00

இலவசமான நிகழ் நிலை

Ukranian

ASL

ARABIC

English

French

portuguese (africa)

swahili

bahasa

malayalam

nepali

oriya

Punjabi

Sinhala

Tamil

Telegu

Thai

Urdu

Filipino

Portuguese (Brazil)

Danish

Dutch

Farsi (persian)

Finnish

German

Haitian Creole

Hungarian

Japanese

Korean

Chinese mandarin

Norwegian

Polish

Swedish

Turkish

ஏப்ரல் 2, 2021 புனித வெள்‌ளி உலகளாவிய ஓளிப்பரப்பில் கலந்துக் கொள்‌ளுங்கள்!

கடுமையானச் செய்திகளால் உலகம் நிறைந்திருக்கின்றது. நாடுகள் ஆற்‌றொண்ணா நம்பிக்கைக்காகவும், சமாதானத்திற்காகவும்,நிலைத்தன்மைக்காகவும், இணைந்திருப்பதற்கும், நற்செய்திக்கும் ஏங்குகிறது.

அது எங்களிடம் உண்டு.

புனித வெள்‌ளி 2021

இறுதியாக . . . சில நற்செய்தி.

ஆதாரங்கள் இலவசம்

Armenian

Arabic

Bahasa

Bengali

Chinese

Danish

Dutch

English

English

English (africa)

French

Filipino

Finnish

German

Haitian

Hindi

Hungarian

Indonesian

Japanese

Korean

Malayalam

Nepali

Norwegian

Oriya

Persian

Polish

Portuguese (Af)

Portuguese (BR)

Punjabi

Russian

Spanish

Sinhala

Swahili

Swedish

Tamil

Tagalog

Telegu

Thai

Turkish

Urdu

Ukrainian

புனித வெள்‌ளி ஓளிப்பரப்பானது ஒரு இலவசமான ஒளிப்பரப்பு, இது பரந்த மனைப்பான்மையுள்ள தனிப்பட்டவர்கள், அறக்கட்டளைகள்‌, மற்றும் நிறுவனங்கள் போன்றவர்களால்,சாத்தியமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. புனித வெள்ளியின் நோக்கம் மற்றும் செய்தியை ஆதரிக்க உதவுங்கள்.

பல்ஸ் குறித்து

நிக் ஹால் தலைமையில், பல்ஸ் இயேசுவின் நம்பிக்கையை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது - இது நேரடி நிகழ்வுகள் அல்லது நேரலைகள், உள்ளூர் எழுப்புதல் கூடுகைகள், தலைவர்களை உருவாக்குதல், அல்லது டிஜிட்டல் வளங்களை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றின் மூலம் - இயேசு அறியப்படுவதை நாங்கள் நிலை நிறுத்துகிறோம்.

வாட்ஸ்ஆப் வழியாக பதிவுச் செய்ய

சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்துக் கொள்‌ளுங்கள்.

புனித வெள்‌ளி குறித்தும் மற்றும் நற்‌செய்திக் குறித்தும் உங்கள் தொலைப்பேசியின் பின்னணியாக வைத்து, சமூக ஊடங்களில் உங்கள் உலகத்தோடு தயவாக பகிர்ந்துக் கொள்‌ளுங்கள்‌.

2021 புனித வெள்ளி சேகரிப்புகள் வாங்குங்கள்.

பிரத்தியேக உடைகள் வாயிலாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்திக்கு பிரதிநிதியாக இருங்கள். இது 2021 அதிதாரப்பூர்வ தொகுப்பு எனவே இந்த சேகரிப்புகள் விற்‌று தீருவதற்குள் அவைகள் வாங்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்துங்கள்!

HOST A WORLDWIDE BROADCAST

Enhance your experience by hosting the Good Friday broadcast in your home. You will be equipped with resources focused on engagement with the program and the people in your home. Don’t miss out on the opportunity to share the good news of Jesus with people in your life!

For US numbers, please use a 1 as the first digit