ఏప్రిల్ 2, 2021

ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాత్రి 7 గంటలకు

ఉచిత ఆన్లైన్ ఇవంట్

Ukranian

ASL

ARABIC

English

French

portuguese (africa)

swahili

bahasa

malayalam

nepali

oriya

Punjabi

Sinhala

Tamil

Telegu

Thai

Urdu

Filipino

Portuguese (Brazil)

Danish

Dutch

Farsi (persian)

Finnish

German

Haitian Creole

Hungarian

Japanese

Korean

Chinese mandarin

Norwegian

Polish

Swedish

Turkish

ఏప్రిల్ 2, 2021న, శుభ శుక్రవారము సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్త ప్రసారంలో పాల్గొనండి!

భయంకరమైన వార్తలతో ప్రపంచమంతా నిరవదికగా నింపబడినది. దేశాలన్నీ నిరీక్షణ కొరకు, సమాధానం కొరకు, స్థిరత్వం కొరకు, వారితో చేరుట కొరకు, శుభవార్త కొరకు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.

మరియు మనము కలిగి ఉన్నాం.

శుభ శుక్రవారం 2021

చివరకు..... కొంత శుభవార్త.

ఉచిత వనరులు

Armenian

Arabic

Bahasa

Bengali

Chinese

Danish

Dutch

English

English

English (africa)

French

Filipino

Finnish

German

Haitian

Hindi

Hungarian

Indonesian

Japanese

Korean

Malayalam

Nepali

Norwegian

Oriya

Persian

Polish

Portuguese (Af)

Portuguese (BR)

Punjabi

Russian

Spanish

Sinhala

Swahili

Swedish

Tamil

Tagalog

Telegu

Thai

Turkish

Urdu

Ukrainian

ఉదార స్వభావముగల వ్యక్తులు, ఫౌoడేషన్ మరియు సంస్థల ద్వారా ఈ శుభ శుక్రవారపు ఉచిత ప్రపంచవ్యాప్త ప్రసారం సాధ్యపడినది. శుభ శుక్రవారము యొక్క ప్రత్యేకపనికి మరియు సందేశానికి మీ సహకారమును అందించండి.

పల్స్ గురించి

నిక్ హాల్ ద్వారా నిర్వహింపబడి, తరువాతి తరానికి క్రీస్తు యొక్క నిరీక్షణను తేవాలన్నదే పల్స్ యొక్క గురి – అది ప్రత్యక్ష కార్యక్రమాలు లేదా ప్రత్యక్ష ప్రసారాల, స్థానిక కూడికలు, నాయకులను లేవనెత్తుట, డిజిటల్ వనరులను తయారుచేయుట వంటి ఎదో ఒక కార్యక్రమం ద్వారా – మేము క్రీస్తును తెలుసుకునేలా చేస్తున్నాం.

వాట్స్ఆప్ ద్వారా ఉచితముగా నమోదుచేసుకొనండి

సాంఘీక ప్రసార మాద్యమంలో పంచుకొనండి

మీ ఫోను బ్యాక్గ్రౌండ్లా, మరియు మీ లోకంతో శుభ శుక్రవారమును మరియు ఈ శుభవార్తను గురించి సాంఘీక ప్రసార మాద్యమం ద్వారా పంచుకొనండి.

శుభ శుక్రవార 2021 సేకరనలను కొనుగోలు చేయండి

మా వద్ద ఉన్న దుస్తులద్వారా యేసు క్రీస్తు యొక్క శుభవార్తను ప్రకటించండి. ఇది 2021 అధికారిక సేకరణ కాబట్టి అవి పూర్తవకమునుపే పొండుకునేలా చూసుకోండి!

HOST A WORLDWIDE BROADCAST

Enhance your experience by hosting the Good Friday broadcast in your home. You will be equipped with resources focused on engagement with the program and the people in your home. Don’t miss out on the opportunity to share the good news of Jesus with people in your life!

For US numbers, please use a 1 as the first digit